Bejke Entreprenad AB

Avloppsanläggning

Villaägare som bor ute på landet, personer som äger fritidshus och olika föreningar är bara några exempel på vem som behöver en avloppsanläggning. Vi jobbar helt fristående och monterar det vi anser är bäst och mest kostnadseffektivt för dig som kund.

Ta alltid hjälp av en erfaren avloppsentreprenör eller konsult med erfarenhet av enskilda avlopp när du ska börja planera för en avloppsanläggning. Vi på Bejke Entreprenad AB erbjuder dessa tjänster och installerar anläggningen åt dig.

Vi planerar noga var du ska placera anläggningen. Till exempel kan du inte placera den så att tunga fordon eller boskap kommer att belasta området. Risken är att marken blir hoppackad, vilket kan leda till att anläggningen blir förstörd. Se också till att kontinuerligt röja undan växtligheter utanpå och runtomkring den. På så sätt undviker du att rötter tränger in i avloppsanläggningen och förstör den. Service och kontroll av anläggningen blir således även mycket lättare.

Enskilda Avlopp

När du inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet behöver du ett eget avloppssystem. Ett exempel på ett eget avloppsystem är att montera en slamavskiljare och att det därefter går vidare till nästa reningssteg, exempelvis infiltrationbädd/markbädd. Idag finns även flertalet bra och effektiva reningsverk på marknaden när detta kan behövas. 

Hur kan det då gå till?

  • Vid montage av slamavskiljare/trekammarbrun används denna för att avskilja de grövsta partiklarna och slammet. Denna brunn töms i regel en gång per år på slam. Efter slamavskiljaren strömmar vattnet sedan vidare till markbädd/infiltrationsbädd

  • Om markens beskaffenhet tillåter det, och genomsläppligheten är tillräckligt god kan en infiltrationsbädd oftast anläggas. Detta är en bra lösning, både ekonismt och reningsmässigt. 
    I en infiltrationsbädd anläggs spridningsrör på ett spridningslager. I spridningslagret bildas biohud som består av mikroorganismer och deras uppgifter är att rena vattnet från föroreningar. 

 

  • Markbädd – Det finns i dagsläget flertalet olika markbäddslösningar. Det gemensamma för markbäddar är att de arbetar med ett utlopp efter de olika reningsstegen, vilket gör att de kan anläggas på mark som inte klarar att bära en infiltration. Vill du veta mer? Kontakta Oscar Bejke!

  • Efter markbädden är vattnet renat och kan ledas till lämplig till recipient. En recipient är en mottagare av avloppsvatten, exempelvis ett dike. 

Olika lösningar

Flera hushåll som ligger nära varandra kan med fördel skaffa en större avloppsanläggning tillsammans. Till ett hushåll räknar vi med fem personer. Redan när två eller tre hushåll går samman får du på detta vis flera fördelar. Oftast blir installationen billigare, så även driften och underhållet. Större anläggningar renar också i regel mycket bättre, vilket såklart leder till ett renare vatten. Med en större anläggning blir därmed även miljöpåverkan bättre.

Kontakta oss för offert!